NEPSYTÄSMÄ-täydennys­koulutukset

Neurokirjolaisella saattaa olla useita neurokirjon diagnooseja, joihin liitännäiset tuovat oman lisänsä elämän eri osa-alueille. Monen asian summa voi näkyä ulkopuolelle esimerkiksi käyttäytymisenä, joka haastaa lähiympäristön toimimaan toisin. Mitä enemmän asioista on tietoa, sen paremmin ammattihenkilöstö ja verkosto pystyy omalla toiminnallaan helpottamaan neurokirjolaisen arkea.

Nepsytäsmä on päivän mittainen koulutus, kesto klo 9-15. Koulutuksen viitekehys on ratkaisukeskeisyys. Päivässä käsitellään aiheena oleva tieto ja jaettu tieto syvennetään lyhyillä harjoitteilla tai case-työskentelyllä.

Tuipro tulee tilauksesta sinne missä koulutusta tarvitaan! Koulutuksen tilaaja hoitaa koulutuksen toteutumiseksi kaikki käytännön järjestelyt.

Koulutukset

• Nepsy ja syömiseen liittyviä haasteita

Neurokirjon lapset saattava usein olla valikoivia syöjiä ja ruokavaliokin saattaa olla kapeutunut. Koulutuksessa käymme läpi mahdollisia syitä ja pohdimme miten ruokailuun liittyvissä tilanteissa olisi hyvä toimia nostamatta lapsen stressitasoa liikaa.

• Neurokirjolaisen haasteet koulussa

Neurokirjo saattaa ilmetä päivän toimissa koulu- tai päiväkotipäivänä erilaisina toimintoina. Päivässä pureudutaan haasteisiin saaden perusteluja siihen, mikä saa käyttäytymään toivotusta toisin.

• Opettajan työkalupakki neurokirjolaisen kanssa työskentelyyn

Opettajan työ on arvokasta oppilaiden sekä huoltajien kohtaamista monin eri tavoin. Neurokirjo asettaa haasteita tilanteisiin ja niissä on luovittava kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Päivässä tarjoillaan keinoja, miten asioista saa helpompia sekä opettajalle että neurokirjolaiselle.

• Haastava käyttäytyminen ja ympäristön tukitoimet

Haastava käyttäytyminen haastaa ympäristön ja siihen kuuluvat ihmiset toimimaan toisin. Mitä käyttäytymistä vahvistat?

• Puheen tuottamisen tukeminen

Ihminen on sosiaalinen olento, jonka perusluonteeseen kuuluu vastavuoroinen vuorovaikutus. Entä jos vuorovaikutus tuottaa hankaluuksia, eikä henkilö tule ymmärretyksi. Miten pystyt auttamaan ja tukemaan puheen tuottamista.

• Toiminnanohjauksen tukeminen

Sujuvaan toimintaan kuuluu toiminnan eteneminen suunnitellusti ja joustavasti alusta loppuun saakka. Toiminta voi syystä tai toisesta jumiutua eikä työt etene sovitusti. Mitä avuksi.

• Tarkkaavuuden, itsetunnon, vahvuuksien ja motivaation tukeminen

Toimiva arki ja elämä kohti aikuistumista ja itsenäistymistä vaatii paljon erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä ja käyttämistä. Entäpä jos nämä ovat hukassa, miten tuet kasvavaa henkilöä. Päivän sisältö käy eri-ikäisten kanssa työskenteleville henkilöille, myös huoltajille.

• Yleisimmät neuropsykiatriset diagnoosit, hoito ja kuntoutus

Saat tiedon ensiapua neurokirjolaisen hyvään kohtaamiseen. Päivän jälkeen sinulla on perustietoa ja ymmärrystä AD(H)D:sta, Touretten Syndroomasta ja Autismin kirjon Aspergerin Syndroomasta.

• Apuvälineitä avuksi kouluikäisen neurokirjolaisen päivään

Apuvälineitä on monenlaisia. Apuvälineet ovat tarkoitettu helpottamaan oloa ja toimintoja tilanteissa, jotka nostavat lapsen stressitasoa. Päivässä selviää, miten auttaa päiväkoti- tai koulupäivän mahdollisimman hyvää sujumista käyttäen hyödyksi erilaisia apuvälineitä.

Neuro­psykiatrinen valmentaja -koulutus, 30 op

Koulutuksen kesto n. 7 kk, johon kuuluu 14 pakollista lähiopetuspäivää kahden päivän jaksoissa kuukausittain. Lisäksi kirjallisia tehtäviä, asiakkuusharjoittelu ja portfoliotyöskentely. Koulutuksesta saa todistuksen ja koulutus antaa valmiudet toimia neuropsykiatrisena valmentajana.

Koulutuksen lisätiedot

Koulutus on mahdollista räätälöidä tarpeen mukaan esimerkiksi siten, että koulutuspäivät ovat perjantai-ilta – lauantai. Koulutus tapahtuu tilaajan tiloissa, sovitusti muualla. Lähiopetuspäivät ovat pakollisia, jonka lisäksi itsenäistä opiskelua ja tehtäviä. Koulutukseen osallistujista muodostetaan vertaisryhmiä, jotka tapaavat keskenään tavoitteiden mukaisesti koulutuspäivien välillä. Asiakkuusharjoittelu on pakollinen. Kouluttautuja etsii itse asiakkaansa ja asiakastapaamisia tulee olla vähintään 10. Kouluttautuja tilaa itse koulutuksessa tarvittavan materiaalin, Tammenterhon tarinoita, Kirja valmennuksesta ja työkirja. Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen. Koulutus on mahdollista maksaa erissä.

Miksi kouluttajaksi Tuipro?

Minulla on vahva ammattitaito ja osaaminen; käytäntö, teoria ja kokemustieto täydentävät toisiaan. Osallistan myös kouluttautujat jakamaan ja osallistumaan, koska yhdessä olemme enemmän. Nepsyvalmentajakoulutukseni 30 op, rakentuu kahdesta eritasoisesta ja keskenään erilaisesta, vanhasta nepsyvalmentaja ja uudesta Nepsy ®-ohjaaja, koulutuksesta.