Työnohjaus

Työnohjausta on perinteisesti käytetty sosiaali- ja terveysalalla, mutta se sopii eri organisaatioille toimialasta riippumatta.  Työnohjaus ei ole työhön perehdyttämistä tai työn tekemisen neuvomista.

Työnohjausta voi olla yksilölle, työyhteisöstä kootulle ryhmälle tai koko työyhteisölle. Ryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoista. Tavoitteet työnohjaukselle nousevat työyhteisöstä.

Työnohjausta voidaan käyttää esimerkiksi työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen vahvistamiseen, työilmapiirin kehittämiseen, keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen, kadonneen työmotivaation metsästämiseen, pelisääntöjen, työroolien, tehtävien ja tavoitteiden selkeyttämiseen, kuppikuntien murentamiseen sekä johtamis- ja alaistaitojen kehittämiseen.

Käytännöt

Työnohjauksen kesto räätälöidään työyhteisön tarpeen mukaan. Tavoitteet työskentelylle nousevat työyhteisöstä. Intensiivisenä, pienen tavoitteen ympärille rakennettuna työnohjaus voi olla lyhyt, muutaman tapaamiskerran pituinen. Pidempikestoisena työnohjaus on prosessi, joka voi kestää pidempääkin.

Työnohjauksissa hyvä tapaamisväli on 3–4 viikkoa. Työnohjaukset tapahtuvat tilaajan osoittamissa tiloissa.

Totti-tukikeskusteluun käytettävä aika on maksimissaan 4 h sisältäen tilannekartoituksen, tukikeskustelun ja seurannan yhteisesti sovitulla tavalla. Tarpeen mukaan on mahdollista varata aikaa myös toiselle tukikeskustelulle.

Miksi työnohjaajaksi Tuipro?

Teen työnohjausta ratkaisukeskeisellä, tutkivalla ja kehittävällä työotteella. Minulla on kyky hahmottaa nopeasti asian ydin, jota työstetään yhdessä. Uskallan tarkastella tuloksia maksajatahon kanssa rehellisesti ja tarpeen vaatiessa tehdä myös muutoksia.

Minulla on vuosien kokemus toiminnallisista menetelmistä. Tarpeen mukaan lähestymme työn asioita esimerkiksi harjoittein, kuvin, maalaten tai rentoutuen. Annan aikaa asian äärelle pysähtymiselle, jolloin avautuu tilaa uusille ideoille, ajatuksille ja näkökulmille.

Noudatan työskentelyssäni Suomen Työnohjaajat Ry:n eettisiä periaatteita.